Sort By

Phospho-AKT1 (Thr342) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Thr342) Polyclonal Antibody for Western Blot

AKT1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P)

AKT1 Monoclonal Antibody (G.145.7) (Invitrogen™)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP, ChIP

Phospho-AKT1 (Thr450) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Thr450) Polyclonal Antibody for Western Blot

Phospho-AKT1 (Ser473) Monoclonal Antibody (104A282) (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Ser473) Monoclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IP, ChIP

AKT1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC, IP

Phospho-AKT1 (Ser129) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Ser129) Polyclonal Antibody for Western Blot

AKT1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P), IP

Phospho-AKT1 (Ser473) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Ser473) Polyclonal Antibody for Western Blot

AKT1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot

Phospho-AKT1 (Ser473) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Ser473) Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

AKT1 Monoclonal Antibody (G.668.2) (Invitrogen™)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western Blot, IP

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI3E3), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Polyclonal Antibody (Bethyl Laboratories)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC