Sort By

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI3B4), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4E10), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4C11), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI1G5), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI2B9), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IF, ICC

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4D6), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P), IF, ICC, Flow

Phospho-AKT1 (Thr450) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-AKT1 (Thr450) Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

AKT1/AKT2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1/AKT2 Polyclonal Antibody for Western Blot

AKT1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P)

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI1D12), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot, IHC (P)

AKT1 Polyclonal Antibody (Proteintech)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P)

AKT1 Polyclonal Antibody (Proteintech)

AKT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4G4), Biotin, TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Luminex

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI1B2), TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for Western blot

AKT1 Monoclonal Antibody (OTI4C11), Biotin, TrueMAB™ (OriGene)

AKT1 Monoclonal Antibody for ELISA, Luminex