Sort By

PBX1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

PBX1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IP

Prolactin Monoclonal Antibody (INN-hPRL-1) (Invitrogen™)

Prolactin Monoclonal Antibody for IHC (F), IHC (P), ELISA, RIA

PRL3 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

PRL3 Polyclonal Antibody for Western Blot

Prolactin Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Prolactin Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

PBX1 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

PBX1 Polyclonal Antibody for Western Blot, IP

Prolactin Monoclonal Antibody (6F11) (Invitrogen™)

Prolactin Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC, ELISA