Sort By

PTPN11 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™ (OriGene)

PTPN11 Monoclonal Antibody for Western blot, Flow

PTPN11/Shp2 Polyclonal Antibody (Bethyl Laboratories)

PTPN11/Shp2 Polyclonal Antibody for Western Blot

PTPN11 Monoclonal Antibody (OTI2F4), TrueMAB™ (OriGene)

PTPN11 Monoclonal Antibody for Western blot, Flow

PTPN11 Monoclonal Antibody (OTI3F2), TrueMAB™ (OriGene)

PTPN11 Monoclonal Antibody for Western blot, Flow

PTPN11 Polyclonal Antibody (OriGene)

PTPN11 Polyclonal Antibody for Western blot

Phospho-SHP-2 (Tyr542) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-SHP2 (Tyr542) Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P)

Phospho-SHP-2 (Ser576) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-SHP2 (Ser576) Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

Phospho-SHP-2 (Tyr580) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-SHP2 (Tyr580) Polyclonal Antibody for Western Blot

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for Western Blot

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for IHC (P)

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

SHP-2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

SHP2 Polyclonal Antibody for IHC (P)

SHP-2 Monoclonal Antibody (6D9) (Invitrogen™)

SHP2 Monoclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC, Flow