Sort By

Phospho-TSC2 (Ser939) Antibody (23HCLC), ABfinity™ Rabbit Oligoclonal (Invitrogen™)

Phospho-TSC2 (Ser939) Oligoclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P), Flow

TSC2 Monoclonal Antibody (7249) (Invitrogen™)

TSC2 Monoclonal Antibody for IF, ICC, IP

TSC2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

TSC2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC (P)

TSC2 Monoclonal Antibody (75R23) (Invitrogen™)

TSC2 Monoclonal Antibody for Western Blot

TSC2 Monoclonal Antibody (3G9D9) (Invitrogen™)

TSC2 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP, ELISA

TSC2 Monoclonal Antibody, Biotin (Invitrogen™)

TSC2 Monoclonal Antibody for IP

TSC2 Synthetic Peptide (Invitrogen™)

Human TSC2 Synthetic Peptide for BLOCK, Ctrl

TSC2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

TSC2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

TSC2 Synthetic Peptide (Invitrogen™)

Human TSC2 Synthetic Peptide for BLOCK, Ctrl

TSC2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

TSC2 Polyclonal Antibody for Western Blot

Phospho-TSC2 (Tyr1571) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-TSC2 (Tyr1571) Polyclonal Antibody for IHC (P), pep-ELISA

TSC2 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

TSC2 Polyclonal Antibody for Western Blot

Phospho-TSC2 (Thr1462) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-TSC2 (Thr1462) Polyclonal Antibody for IHC (P)

Phospho-TSC2 (Ser981) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-TSC2 (Ser981) Polyclonal Antibody for Western Blot

Phospho-TSC2 (Thr1462) Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

Phospho-TSC2 (Thr1462) Polyclonal Antibody for IHC (P)