Sort By

UBE2I Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot, IP

UBE2I Polyclonal Antibody (OriGene)

UBE2I Polyclonal Antibody for Western blot

UBC9 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), pep-ELISA

UBC9 Monoclonal Antibody (1B10) (Invitrogen™)

UBC9 Monoclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC, IHC, Flow

UBC9 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

UBC9 Monoclonal Antibody (67AT1273.95.90) (Invitrogen™)

UBC9 Monoclonal Antibody for Western Blot

UBC9 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot

UBC9 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC

UBC9 Polyclonal Antibody (Invitrogen™)

UBC9 Polyclonal Antibody for Western Blot, IF, ICC